thumbs
นางสาวธัญญรัตน์ หอมหวล
หัวหน้าสำนักปลัด

thumbs
นายรณยุทธ์ บุญมะยา
นิติกร

thumbs
นางสาวกมลนัทธ์ หาดทราย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

thumbs
นางวรนิษฐา สุราฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล

thumbs
นางสาววรรณิภา บุญมะยา
นักพัฒนาชุมชน

thumbs
จ่าสิบเอกวีระพงศ์ ศรีสอาด
เจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นายจารชน เกลี้ยงพร้อม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

thumbs
นายนามพล ลาล่องคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

thumbs
นางวิลาวัลย์ เพิ่มผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางสาวราตรี ขันทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นายจรัสรวี ยอดลี
พนักงานขับรถยนต์

Share on Line
Share on Pinterest