การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูโครงสร้างส่วนราชการ
O2 ข้อมูลผู้บริหาร

 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูบุคลากร ชื่อเมนูคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ
O3 อำนาจหน้าที่

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูภารกิจ อำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบล
O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูแผนงาน เลือกรายการชื่อ แผนการดำเนินงาน แสดงแผนการดำเนินงานปี64 ตามลิงก์ที่ 2
O5 ข้อมูลการติดต่อ

 

คำอธิบาย:หน้าแรกเว็บไซต์ จุดที่ 1 มุมบนขวาชื่อเมนูติดต่อ/แผนที่ , จุดที่ 2 เมนูติดต่อ/แผนที่ ย่อยในเมนูการบริการประชาชน
O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูกฎหมาย/ข้อบัญญัติ/คู่มือ ชื่อเมนูกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น แสดงกฏหมายที่เกี่ยวข้องดังลิงก์ที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 
 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงอยู่ระหว่างกลางเว็บไซต์

จุดที่ 1 ชื่อเมนูข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

จุดที่ 2 ชื่อเมนูกิจกรรม/ผลงาน

จุดที่ 3 ชื่อเมนูจดหมายข่าว

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์

จุดที่ 1 มุมบนขวาชื่อเมนูกระดานกระทู้ (ถาม-ตอบ) ย่อยในเมนูบริการประชาชน

จุดที่ 2 แบนเนอร์เมนูกระดานกระทู้ (ถาม-ตอบ) มุมขวาใต้ภาพปลัด

O9 Social Network

 

 
คำอธิบาย: block Facebook Fanpage หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงมาท้ายเว็บไซต์ฝั่งด้านขวาใต้แบนเนอร์แสดงความคิดเห็นการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูแผนงาน เลือกรายการชื่อ แผนการดำเนินงาน แสดงแผนการดำเนินงานปี 2564 ตามลิงก์ที่ 2

O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานกิจการสภา เลือกรายงานชื่อ ติดตามแผนการดำเนินงาน 2564 ตามลิงก์ที่ 2
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูกฎหมาย/ข้อบัญญัติ/คู่มือ ชื่อเมนูกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามลิงก์ที่ 2

การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูกฎหมาย/ข้อบัญญัติ/คู่มือ ชื่อเมนูกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ตามลิงก์ที่ 2

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูการบริการประชาชน ชื่อเมนูศูนย์ยุติธรรมชุมชน แสดงข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามลิงก์ 2

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูการบริการประชาชน ชื่อเมนูศูนย์ยุติธรรมชุมชน แสดงรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ตามลิงก์ 2

O17 E-Service
 
 

 

 

คำอธิบาย : หน้าแรกเว็บไซต์ จุดที่ 1 แบนเนอร์ eService อยู่ใต้ภาพนายก , จุดที่ 2 ย่อยอยู่ในหัวข้อบริการประชาชน ชื่อเมนูบริการออนไลน์ (E-Service)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานข้อมูลทางการเงิน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานข้อมูลทางการเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง ชื่อเมนูแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง
1 ชื่อเมนูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
2 ชื่อเมนูข่าวจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง ชื่อเมนูสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง ชื่อเมนูสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูบุคลากร ชื่อเมนูงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูบุคลากร ชื่อเมนูงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูบุคลากร ชื่อเมนูงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูบุคลากร ชื่อเมนูงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในกฏหมาย/ข้อบัญญัติ/คู่มือ ชื่อเมนูคู่มือสำหรับประชาชน แสดงแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตามลิงก์ 2
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์

จุดที่ 1 ย่อยในเมนูการบริการประชาชน ชื่อเมนูร้องเรียนทุจริต

จุดที่ 2 แบนเนอร์ร้องเรียนทุจริตเลื่อนลงมาด้านล่างจะอยู่ฝั่งซ้ายมือ

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูการบริการประชาชน ชื่อเมนูศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ แสดงข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตามลิงก์ 2
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์เลื่อนลงมาด้านล่าง แบนเนอร์เมนูแสดงความคิดเห็นการดำเนินงานหน่วยงาน จะอยู่ฝั่งขวามือ
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

 
 
 
คำอธิบาย: ประชาสัมพันธ์ที่เมนูกิจกรรมและผลงาน เมนูอยู่หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงอยู่ระหว่างกลางเว็บไซต์  ข้อมูลการมีส่วนร่วมที่แสดงในเมนูกิจกรรมตามลิงก์1-3 และการประชาคมหมู่บ้าน จะย่อยอยุ่ในการบริการประชาชน ชื่อเมนูศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตามลิงก์ 4
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

คำอธิบาย: หน้าแรกของเว็บไซต์ ย่อยในข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 

 

คำอธิบาย: ประชาสัมพันธ์ที่เมนูคำแถลงนโยบายของผู้บริหาร อยู่หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนุข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูคำแถลงนโยบายของผู้บริหารตามลิงก์ 1 และ ประชาสัมพันธ์การแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตที่เมนูศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตามลิงก์ 2 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในการบริการประชาชน ชื่อเมนูศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ แสดงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ตามลิงก์ 2
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในการบริการประชาชน ชื่อเมนูศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ แสดงการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามลิงก์ 2
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

 
 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในการบริการประชาชน ชื่อเมนูศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในการบริการประชาชน ชื่อเมนูศูนย์ยุติธรรมชุมชน แสดงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามลิงก์2

040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในกฏหมาย/ข้อบัญญัติ/คู่มือ ชื่อเมนูข้อบัญญัติ/คำสั่ง แสดงรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามลิงก์2

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในกฏหมาย/ข้อบัญญัติ/คู่มือ ชื่อเมนูข้อบัญญัติ/คำสั่ง แสดงรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ตามลิงก์2

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในกฏหมาย/ข้อบัญญัติ/คู่มือ ชื่อเมนูข้อบัญญัติ/คำสั่ง แสดงรายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามลิงก์2
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบาย:  ลิงก์2 หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

ลิงก์ 3-6 หน้าแรกเว็บไซต์ย่อยใน การบริการประชาชน ชื่อเมนู ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

 

Share on Line
Share on Pinterest