การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง 
 

http://nongbuathatum.go.th/public/texteditor/data/index/menu/252

O2 ข้อมูลผู้บริหาร
 

http://nongbuathatum.go.th/public/person/data/chart/structure_id/5/menu/433

O3 อำนาจหน้าที่
 

http://nongbuathatum.go.th/public/texteditor/data/index/menu/600

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/479/menu/290/catid/15/page/1

O5 ข้อมูลการติดต่อ
 

http://nongbuathatum.go.th/public/texteditor/data/index/menu/641

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

http://nongbuathatum.go.th/public/texteditor/data/index/menu/617

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/index/menu/276/

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A 
 

http://nongbuathatum.go.th/public/webboard/data/index/menu/329

 

คำอธิบาย : ช่องทางเชื่อมโยง จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

แสดงเมนู กระดานกระทู้ (ถาม-ตอบ) เป็นเมนูย่อยลำดับสุดท้าย ในหัวข้อ การบริการ

O9 Social Network
 

เชื่อมโยงไปที่หน้าเว็บไซต์ อบต  :   http://nongbuathatum.go.th

 

Facebook : https://www.facebook.com/obt.nongbua

 

Facebook Fanpage  :  https://www.facebook.com/1158321357836611

 

คำอธิบาย : ช่องทางเชื่อมโยง จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

แสดง Block Facebook ที่หน้าแรก ในตำแหน่ง ด้านล่าง banner แสดงความคิดเห็นการดำเนินงานหน่วยงาน/ด้านขวาของ block แสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

แผนการดำเนินงานประจำปี

O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/datacategory/catid/13/menu/290

 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/536/menu/290/catid/13/page/1

O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/566/menu/569/page/1

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/590/menu/569/page/1

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/index/menu/602

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/index/menu/621

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/index/menu/625

 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/594/menu/625/page/1

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/index/menu/625

 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/575/menu/625/page/1

O17 E-Service
 

http://nongbuathatum.go.th/public/

 

http://nongbuathatum.go.th/public/contact/data/index/menu/509

 

https://eservice.nongbuathatum.go.th/public/

 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/index/menu/466

 

คำอธิบาย : ช่องทางเชื่อมโยง จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

1.แสดงเมนู ร้องเรียนร้องทุกข์(เรื่องทั่วไป) เป็นเมนูย่อยใน Menu Header บริการประชาชน

2.แสดงแถบเมนู E-Service ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ ที่หน้าแรก ตำแหน่ง ด้านล่างภาพนายกและปลัด

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ ด้วยระบบสมาชิก

3.แสดงเมนู ดาวโหลดแบบฟอร์ม เป็นเมนูย่อยใน Menu Header บริการประชาชน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/datacategory/catid/59/menu/290/page/1

 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/601/menu/290/catid/59/page/1

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/592/menu/569/page/1

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/576/menu/415/catid/23/page/1

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/index/menu/318

 

http://nongbuathatum.go.th/public/rss/egp/listegp/menu/628/category/P0/search/one

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/index/menu/278

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/index/menu/611

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/535/menu/278/page/2

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/577/menu/643/catid/58/page/1

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/datacategory/catid/58/menu/643/page/1

 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/541/menu/643/catid/58/page/1

 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/539/menu/643/catid/58/page/1

 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/542/menu/643/catid/58/page/1

 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/534/menu/290/catid/16/page/1

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/543/menu/643/catid/58/page/1

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/545/menu/569/page/1

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/index/menu/602

 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/595/menu/602/page/1

  http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/588/menu/274/page/1
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 

http://nongbuathatum.go.th/public/complaint/data/index/menu/460/

 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/612/menu/276/page/1

 

คำอธิบาย : ช่องทางเชื่อมโยง จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

1.แสดง banner ร้องเรียนทุจริต ที่หน้าแรก ในตำแหน่ง ด้านล่างของแถบ banner หนังสือราชการ/ด้านบนของ block แสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/597/menu/569/page/1

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 

http://nongbuathatum.go.th/public/texteditor/data/index/menu/646

 

http://nongbuathatum.go.th/public/webboard/data/listtopic/forum_id/5/menu/329

 

คำอธิบาย : ช่องทางเชื่อมโยง จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
1.แสดงเมนู แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นเมนูย่อยใน Menu Header บริการประชาชน
2. แสดง banner แสดงความคิดเห็นการดำเนินงานหน่วยงาน ที่หน้าแรก ในตำแหน่ง ด้านล่างของแถบ banner หนังสือราชการ/ด้านบนของ block facebook 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/610/menu/274/page/1

 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/608/menu/274/page/1

 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/609/menu/274/page/1

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 

http://nongbuathatum.go.th/public/texteditor/data/index/menu/564

 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/611/menu/276/page/1

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/614/menu/276/page/1
  http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/611/menu/276/page/1
  http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/615/menu/274/page/1
  http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/613/menu/274/page/1

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/616/menu/569/page/1

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/617/menu/602/page/1

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/index/menu/661

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/datacategory/catid/19/menu/290

 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/618/menu/290/catid/19/page/1

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/619/menu/569/page/1

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/620/menu/569/page/1

 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/621/menu/569/page/1

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/622/menu/569/page/1

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 

ttp://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/623/menu/276/page/1

 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/624/menu/276/page/1

 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/625/menu/276/page/1

 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/626/menu/276/page/1

 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/627/menu/276/page/1

 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/628/menu/276/page/1

 

http://nongbuathatum.go.th/public/list/data/detail/id/629/menu/276/page/1

 

 

 

 

 

 

 

Share on Line
Share on Pinterest