วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

         องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว   ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนาคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า   ตำบลหนองบัวเป็นตำบลขนาดเล็กที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้

“หนองบัวน่าอยู่ เชิดชูชุมชนคุณธรรม งามล้ำงานประเพณี ชีวิตดี เมืองเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง”

 

Share on Line
Share on Pinterest