ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำหมู่ที่1 สองฝั่งทางบ้านนายสมเดช ถึงหนองใหญ่บ้านหนองบัวต.หนองบัวอ.ท่าตูมจ.สุรินทร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest