กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ประวัติความเป็นมา
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ศักยภาพในตำบล
 ข้อมูลอื่นๆ
 ผลิตภัณท์ตำบล
 สมรรถนะประจำสายงาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  คำขวัญตำบลหนองบัว "หนองบัวถิ่นมูล บริบูรณ์พืชผัก อนุรักษ์ป่าไม้ หลากหลายหนองน้ำ ลือนามแข่งเรือ งามเหลือประเพณี"  
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมาย แก่ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ และประชาชนทั่วไป
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมาย แก่ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ และประชาชนทั่วไป
ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ประชาคมตำบล/หมู่บ้าน 13 พฤษภาคม 2558
ประชาคมตำบล/หมู่บ้าน 13 พฤษภาคม 2558
 
 
[ 22-02-2561] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   doc120180222230704.pdf 
[ 08-02-2561] ประกาศราคาปานกลางของที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่   doc120180208204021.pdf 
[ 06-02-2561] รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2561   doc120180206234118.pdf doc220180206234118.pdf doc320180206234118.pdf doc420180206234118.pdf 
[ 30-10-2560] ประกาศรายรับ-รายจ่าย   doc120171030014918.pdf doc220171030014918.pdf 
[ 05-10-2560] ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ-ประจำปีงบประมาณ-2561   doc120171005000133.pdf 
 
[ 22-02-2561] เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาพร้อมหอถังสูง บ้านหนองกลาง หมู่ ...   doc120180222191402.pdf doc220180222191402.pdf 
[ 22-02-2561] เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ ๕ จากที่นากำน ...   doc120180222191310.pdf doc220180222191310.pdf 
[ 22-02-2561] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนานายสมาน จันทร์ศรี - หนองขามป ...   doc120180222191206.pdf doc220180222191206.pdf 
[ 19-01-2561] ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก รอบกุดเสนียด หมู่ที่ 6 บ้านไกลเสนียด ด ...   doc120180118201844.pdf 
[ 19-01-2561] ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ รอบหมู่บ้านทุกสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ...   doc120180118201753.pdf 
 
[ 10-01-2560] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ 2560   doc120170110015954.pdf 
[ 04-10-2559] ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559   doc120161004015406.pdf 
[ 04-10-2559] ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2559   doc120161004015254.pdf 
[ 04-10-2559] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม - มีนาคม 2559   doc120161004014959.pdf 
 
  [ 23-02-2561 ]ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานจากพลังงานทดแทนสำหรับโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อทดแทนระบบไฟฟ้าของโครงการ 
  [ 23-02-2561 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 23-02-2561 ]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2560
  [ 23-02-2561 ]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)
  [ 23-02-2561 ]การเบิกค่ารักษาพยาบาลของศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
 
 [ 22-02-2561 ]ประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
 [ 22-02-2561 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทอ. ท่าตูม และ โนนนารายณ์)
 [ 22-02-2561 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นอ. ทุก อ. นายก อบจ.สร. และนายก ทม.สร.)
 [ 22-02-2561 ]การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ ข้าราชการสังกัด สถจ.สร.)[
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120 ( โทร./โทรสาร 0-4406-0131 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615