กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ประวัติความเป็นมา
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ศักยภาพในตำบล
 ข้อมูลอื่นๆ
 ผลิตภัณท์ตำบล
 สมรรถนะประจำสายงาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 ระเบียบข้อบังคับ อบต.หนองบัว
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  คำขวัญตำบลหนองบัว "หนองบัวถิ่นมูล บริบูรณ์พืชผัก อนุรักษ์ป่าไม้ หลากหลายหนองน้ำ ลือนามแข่งเรือ งามเหลือประเพณี"  
ออกเก็บภาษี
ออกเก็บภาษี
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมาย แก่ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ และประชาชนทั่วไป
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมาย แก่ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ และประชาชนทั่วไป
ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
 
 
[ 17-06-2561] พรฎ.ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่   doc120180617195231.pdf 
[ 09-04-2561] รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ2561   doc120180529223034.jpg doc220180529222334.jpg doc320180529222334.jpg 
[ 26-03-2561] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.หนองบัว   doc120180325193952.pdf 
[ 15-03-2561] ประกาศกำหนดวันและเวลาสถานที่สอบ   doc120180321194801.pdf 
[ 15-03-2561] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   doc120180314211649.pdf 
 
[ 14-06-2561] จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเส้นข้างโรงเรียน หมู่ที่ 8 บ้านกุดจับ ตำบลหนองบัว อำเภอท่าต ...   doc120180617212411.pdf doc220180617212411.pdf doc320180617212411.pdf 
[ 12-06-2561] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพาวารินทร์ ...   doc120180613002238.pdf doc220180613002238.pdf doc320180613002238.pdf doc420180613002238.pdf 
[ 12-06-2561] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ คสล. บ้านม่วงมูล หมู่ที่ 9 ตำบ ...   doc120180613001904.pdf doc220180613001904.pdf doc320180613001904.pdf doc420180613001904.pdf 
[ 12-06-2561] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมประตูเปิด-ปิดระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านกุดจับ ต ...   doc120180613001645.pdf doc220180613001645.pdf doc320180613001645.pdf doc420180613001645.pdf 
[ 31-05-2561] ค่าจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก เส้น รร.ศรีปทุม-บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 บ้านต ...   doc120180604232710.ศรีปทุม-บ้านหนองเม็ก-ม 
 
[ 10-01-2560] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ 2560   doc120180326003934.php 
[ 04-10-2559] ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559   doc120161004015406.pdf 
[ 04-10-2559] ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2559   doc120161004015254.pdf 
[ 04-10-2559] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม - มีนาคม 2559   doc120161004014959.pdf 
 
  [ 22-06-2561 ]ซักซ้อมการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 22-06-2561 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
  [ 22-06-2561 ]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ[
 
 [ 22-06-2561 ]แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามหนังสือสั่งการและบันทึกข้อมูลในระบบสารเสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 [ 22-06-2561 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอชุมพลบุรี)
 [ 21-06-2561 ]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention) สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับปฐมวัย"
 [ 21-06-2561 ]โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม 
 [ 21-06-2561 ]การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS (ทถอ. ทุก อ.)
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120 ( โทร./โทรสาร 0-4406-0131 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615