กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ประวัติความเป็นมา
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ศักยภาพในตำบล
 ข้อมูลอื่นๆ
 ผลิตภัณท์ตำบล
 สมรรถนะประจำสายงาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  คำขวัญตำบลหนองบัว "หนองบัวถิ่นมูล บริบูรณ์พืชผัก อนุรักษ์ป่าไม้ หลากหลายหนองน้ำ ลือนามแข่งเรือ งามเหลือประเพณี"  
ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ประชาคมตำบล/หมู่บ้าน 13 พฤษภาคม 2558
ประชาคมตำบล/หมู่บ้าน 13 พฤษภาคม 2558
ป้ายประกาศแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ป้ายประกาศแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 
 
[ 17-03-2560] ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน   doc120170329190042.pdf 
[ 07-12-2559] อบต.หนองบัว ประชาสัมพันธ์ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560   doc120161207002827.pdf 
[ 04-07-2559] ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559   เอกสาร 
[ 07-04-2559] ประกาศใช้แผน แผนอัตรากำลัง 3 ปี   doc120170712211030.pdf 
[ 18-01-2559] แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 
 
[ 11-08-2560] โครงการย้ายประปาหมู่บ้าน   doc120170811013010.pdf 
[ 03-08-2560] โครงการขยายลานตากผลผลิตทางการเกษตรที่วัดเก่า หมู่ที่ 10   เอกสารสอบราคาเลขที่ 18  เอกสารสอบราคาเลขที่ 18  
[ 03-08-2560] โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ...   เอกสารสอบราคาเลขที่ 17  เอกสารสอบราคาเลขที่ 17  
[ 03-08-2560] โครงการก่อสร้างกำแพงล้อมรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพาวารินทร์   เอกสารสอบราคาเลขที่ 16  เอกสารสอบราคาเลขที่ 16  
[ 03-08-2560] โครงการก่อสร้างกำแพงล้อมรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีไกลเสนีย   เอกสารสอบราคาเลขที่ 15  เอกสารสอบราคาเลขที่ 15  
 
[ 10-01-2560] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ 2560   doc120170110015954.pdf 
[ 04-10-2559] ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559   doc120161004015406.pdf 
[ 04-10-2559] ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2559   doc120161004015254.pdf 
[ 04-10-2559] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม - มีนาคม 2559   doc120161004014959.pdf 
 
  [ 16-08-2560 ]แจ้งปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"ฯ
  [ 16-08-2560 ]เผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม - แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1 
  [ 16-08-2560 ]ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง
  [ 16-08-2560 ]การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  [ 16-08-2560 ]การดำเนินงาน โครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี (Excellent Happy Home Ward, Kao PraNgam Tessaban, Lopburi)
 
 [ 15-08-2560 ]ชอเชิญนักทรัพยากรบุคคล ประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 เทศบาลและ อบต. 
 [ 15-08-2560 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการรักษาสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 [ 11-08-2560 ]แนวทางปฏิบัติการมอบอำนาจเป็นหลัการของ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ให้ อบต.ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้าง 
 [ 11-08-2560 ]การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (นายก อบจ.สร , นายก ทม.สร. )
 [ 11-08-2560 ]การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (นายอำเภอ ทุกอำเภอ)
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120 ( โทร./โทรสาร 0-4406-0131 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615