กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ประวัติความเป็นมา
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ศักยภาพในตำบล
 ข้อมูลอื่นๆ
 ผลิตภัณท์ตำบล
 สมรรถนะประจำสายงาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  คำขวัญตำบลหนองบัว "หนองบัวถิ่นมูล บริบูรณ์พืชผัก อนุรักษ์ป่าไม้ หลากหลายหนองน้ำ ลือนามแข่งเรือ งามเหลือประเพณี"  
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
23 ตุลาคม 2559 วันปิยมหาราช
23 ตุลาคม 2559 วันปิยมหาราช
โครงการส่งเสริมอาชีพจักรสานด้วยเส้นพลาสติก ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2559
โครงการส่งเสริมอาชีพจักรสานด้วยเส้นพลาสติก ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2559
 
 
[ 17-03-2560] ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 
[ 07-12-2559] อบต.หนองบัว ประชาสัมพันธ์ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560   doc120161207002827.pdf 
[ 04-07-2559] ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559   เอกสาร 
[ 05-01-2559] ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ อบต.หนองบัว   เอกสาร 
[ 21-10-2558] รายงานการจััดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.ประจำปีงบประมาณ2559  
 
[ 24-02-2560] สอบราคาจ้าง โครงการวางท่อ คสล. ม.3   สอบราคาจ้าง โครงการวางท่อ คสล. ม.3 เส้นรัตนะบุรี-ท่าตูม ถึงหนองส่องม.3บ้านตลาดไทร 
[ 24-02-2560] สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการวางท่อ คสล. ม.3 
[ 24-02-2560] เอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อ ม.7   เอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อ ม.7 
[ 24-02-2560] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนดินพร้อมวางท่อ ม.7 
[ 15-02-2560] เอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังหมู่ที่8   เอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังหมู่ที่8 
 
[ 10-01-2560] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ 2560   doc120170110015954.pdf 
[ 04-10-2559] ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559   doc120161004015406.pdf 
[ 04-10-2559] ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2559   doc120161004015254.pdf 
[ 04-10-2559] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม - มีนาคม 2559   doc120161004014959.pdf 
 
  [ 27-03-2560 ]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 
  [ 27-03-2560 ]กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ. (2) 
  [ 27-03-2560 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด[[แบบรายงานฯ]
  [ 27-03-2560 ]การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 
  [ 27-03-2560 ]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
 [ 27-03-2560 ]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในระดับปฐม 
 [ 27-03-2560 ]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 27 ก.พ. 2560 (ฉบับเต็ม)
 [ 27-03-2560 ]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในระดับปฐม 
 [ 27-03-2560 ]ประกาศรายชื่อวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (นายก อบจ.สร , นายก ทม.สร.)
 [ 27-03-2560 ]ประกาศรายชื่อวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (นายอำเภอทุกอำเภอ เว้น อ.ปราสาท ศีขรภูมิ สำโรงทาบ สังขะ ท่าตูม รัตนบุรี และสนม)
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120 ( โทร./โทรสาร 0-4406-0131 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615