กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ประวัติความเป็นมา
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ศักยภาพในตำบล
 ข้อมูลอื่นๆ
 ผลิตภัณท์ตำบล
 สมรรถนะประจำสายงาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  คำขวัญตำบลหนองบัว "หนองบัวถิ่นมูล บริบูรณ์พืชผัก อนุรักษ์ป่าไม้ หลากหลายหนองน้ำ ลือนามแข่งเรือ งามเหลือประเพณี"  
ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ประชาคมตำบล/หมู่บ้าน 13 พฤษภาคม 2558
ประชาคมตำบล/หมู่บ้าน 13 พฤษภาคม 2558
ป้ายประกาศแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ป้ายประกาศแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 
 
[ 05-10-2560] ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ-ประจำปีงบประมาณ-2561   doc120171005000133.pdf 
[ 04-10-2560] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   doc120171004235745.ศ 
[ 17-03-2560] ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน   doc120170329190042.pdf 
[ 07-12-2559] อบต.หนองบัว ประชาสัมพันธ์ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560   doc120161207002827.pdf 
[ 04-07-2559] ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559   เอกสาร 
 
[ 22-08-2560] ราคากลางโครงการติดจั้งป้ายจราจรพร้อมติดตั้งไฟกระพริบ และคลื่นระนาดชะลอความเร็วถน ...   doc120170822043948.pdf 
[ 22-08-2560] ราคากลาง โครงการติดตั้งแผงควบคุมระบบประปาพร้อมซัมเมิส   doc120170822043904.pdf 
[ 18-08-2560] ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ประกาศ ราคากลาง 
[ 11-08-2560] โครงการย้ายประปาหมู่บ้าน   doc120170811013010.pdf 
[ 03-08-2560] โครงการขยายลานตากผลผลิตทางการเกษตรที่วัดเก่า หมู่ที่ 10   เอกสารสอบราคาเลขที่ 18  เอกสารสอบราคาเลขที่ 18  
 
[ 10-01-2560] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ 2560   doc120170110015954.pdf 
[ 04-10-2559] ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559   doc120161004015406.pdf 
[ 04-10-2559] ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2559   doc120161004015254.pdf 
[ 04-10-2559] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม - มีนาคม 2559   doc120161004014959.pdf 
 
  [ 19-10-2560 ]การจััดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  [ 19-10-2560 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  [ 19-10-2560 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  [ 19-10-2560 ]การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553ฯ 
  [ 19-10-2560 ]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
 
 [ 19-10-2560 ]ประกาศ ก.ท.จ.สุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ก.ท.จ.สุรินทร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล
 [ 19-10-2560 ]การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) 
 [ 19-10-2560 ]การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา (นายก อบจ.สร.) 
 [ 19-10-2560 ]การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา (นายก ทม.สร.) 
 [ 19-10-2560 ]มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ (นายก อบจ.สร.) 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120 ( โทร./โทรสาร 0-4406-0131 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615